Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over de cookies waarvan deze website gebruik maakt klik hier.
Door verder op deze website te surfen geeft u de toestemming aan Minoc Media Services om cookies te gebruiken. verder gaan
Belgiumdigital.com in samenwerking met

Algemene gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de Belgische wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te kijken, te wijzigen en te laten verwijderen...

Artikel 2. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door Belgiumdigital vzw via de website, het forum en de daaraan verbonden diensten. De gebruiker (zij het bezoeker, klant of adverteerder) van de site, het forum en van de diensten die aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Belgiumdigital vzw behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal bekendgemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

Belgiumdigital vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site of het forum. Dit geldt zowel voor informatie die door Belgiumdigital vzw zelf op de site of het forum werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van partners of gebruikers (bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site of het forum geven geen recht op een financiële compensatie. Belgiumdigital vzw is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Belgiumdigital vzw biedt de website en het forum uitdrukkelijk aan ‘zoals ze zijn’. Voor de technische realisatie ervan wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technologieën. Belgiumdigital vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem, noch voor problemen die zich als gevolg daarvan mochten voordoen.

Belgiumdigital vzw is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Belgiumdigital vzw oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Belgiumdigital vzw de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Belgiumdigital vzw en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site en het forum wordt periodiek gewijzigd. Belgiumdigital vzw behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site en op het forum.

Artikel 4. Gebruik van het forum

Belgiumdigital vzw stelt een publiek forum ter beschikking van haar gebruikers.

Gelieve in acht te nemen dat alle informatie die wordt vrijgegeven op publieke plaatsen, publieke informatie wordt. Voorzichtigheid is dus aan de orde indien u zou beslissen om uw persoonlijke informatie bekend te maken.

Omwille van het directe karakter van het forum, kan Belgiumdigital vzw onmogelijk berichten actief nakijken of de geldigheid van de geplaatste informatie bevestigen. Belgiumdigital vzw staat niet in voor de juistheid, de volledigheid of het nut van eender welk bericht en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van eender welk bericht geplaatst door een forumgebruiker of voor daaruit voorkomende problemen. De berichten zijn een weerspiegeling van de mening en opvattingen van de auteur van het bericht, en niet noodzakelijkerwijs van de opvattingen van Belgiumdigital vzw of van eender welke entiteit die bij Belgiumdigital vzw hoort. Elke gebruiker die een bepaald bericht aanstootgevend vindt wordt verzocht dit zo snel mogelijk via het forum of via e-mail te melden.

Belgiumdigital vzw is in de mogelijkheid om aanstootgevende berichten te verwijderen, en zal dit doen binnen een redelijk tijdskader indien verwijdering wenselijk of noodzakelijk geacht wordt. Verwijdering is echter een manuele handeling: daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat het verwijderen of aanpassen van berichten niet onmiddellijk kan gebeuren.

Door het Belgiumdigital forum te gebruiken, verbindt u er zich toe om geen berichten te plaatsen die bewust fout en/of lasterlijk, onjuist, beledigend, vulgair, haatdragend, treiterend, obsceen, racistisch, godslasterlijk, seksueel getint, bedreigend zijn of die de privacy van personen schenden of berichten die eender welke wet overtreden. U verbindt zich ertoe geen berichten te plaatsen die onder copyright vallen tenzij die rechten in handen zijn van uzelf of Belgiumdigital vzw.

Hoewel Belgiumdigital vzw de berichten die geplaatst worden niet systematisch nakijkt en niet verantwoordelijk is voor de inhoud van eender welk bericht, heeft Belgiumdigital vzw het recht om eender welk bericht te verwijderen om eender welke reden. U blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten en u stemt ermee in om Belgiumdigital vzw schadeloos te stellen in geval van eender welke claim die gebaseerd is op eender welk van uw berichten. Belgiumdigital vzw heeft ook het recht om uw identiteit bekend te maken (of eender welke informatie over uw persoon die beschikbaar is) in het kader van een formele klacht of een rechtsactie ten gevolge van een bericht dat door u werd geplaatst.

De forumleiding zal niet ingaan op verzoeken van forumleden om hun accounts en/of één of meerdere berichten te verwijderen wanneer deze forumleden niet langer deel wensen uit te maken van de Belgiumdigital gemeenschap.

Artikel 5. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, afbeeldingen, grafische elementen...) eigendom zijn en blijven van Belgiumdigital vzw of van haar partners.

Forumleden die foto’s, andere afbeeldingen of teksten posten in de Belgiumdigital forums doen dit op hun eigen verantwoordelijkheid. Het auteursrecht blijft in dit geval steeds bij het betrokken forumlid.

Niets van de site of het forum mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, bewerking, vertaling, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgiumdigital vzw. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch te bewaren of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie van op de site of het forum in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Artikel 6. Verwijzingen

Het is de gebruiker van de Belgiumdigital website en forums toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgiumdigital vzw, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en de site of het forum van Belgiumdigital.

Artikel 7. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen (België) bevoegd.

Copyright © 1999 - 2017 Belgiumdigital vzw | secretariaat: Broekstraat 46 A bus 1 – 2220 Hallaar (België) | e-mail:

Stijl wijzigen: zwart Wit grijs
Maak kennis met
onze partner:
Word steunend
lid van :

Noteer in je kalender!

Noteer in je kalender!

bdshootingdays 10-11-12 maart 2017 - Photo Days beurs ** 29 april 2017 - AV/SD Verbeke Foundation

lees meer »